Disclaimer

Aansprakelijkheid

Meerzorg is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Meerzorg jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meerzorg.

Links naar derden

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Meerzorg, die daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Meerzorg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Linken naar Meerzorg sites

Linken naar pagina's van de meerzorg.nu website is toegestaan, mits de goede naam van Meerzorg daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Meerzorg wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze websites dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het Meerzorg logo is alleen toegestaan na toestemming van Meerzorg.  Linken naar andere pagina's binnen de websites is toegestaan onder dezelfde voorwaarden, maar het bestaan en/of de naam van dergelijke pagina's is niet gegarandeerd. 

Meer informatie

Wilt u graag meer informatie over onze disclaimer? Neem dan contact op via: 

071 409 32 78
info@meerzorg.nu